Quyền khai thác gỗ Gói số 9: Ban KonPlong – Thông 3 lá (Pinus Kesiya) của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam. Đấu giá 08h00 ngày 20/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!