Quyền khai thác gỗ Gói số 8: Ban Rờ Kơi – Thông 3 lá (Pinus Kesiya) của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam. Đấu giá 16h00 ngày 19/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có khách hàng tham gia