Quyền khai thác gỗ Gói số 4: Ban Ngọc Hồi – Thông 3 lá (Pinus Kesiya) của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam. Đấu giá 10h40 ngày 19/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!