Quyền khai thác gỗ Gói số 2: Ban Đắk Na – Thông 3 lá (Pinus Kesiya) của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam. Đấu giá 09h00 ngày 19/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!