Quyền khai thác gỗ Gói số 13: Ban Đắk Hà – Thông 3 lá (Pinus Kesiya) của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam. Đấu giá 13h30 ngày 20/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!