Quyền khai thác gỗ Gói số 11: Ban KonPlong – Thông 3 lá (Pinus Kesiya) của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam. Đấu giá 09h50 ngày 20/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!