Phương tiện vận tải hư hỏng không cần dùng năm 2022 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Đấu giá 9h30 ngày 29/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!