Những tài sản, công cụ, vật tư ngành viễn thông, công nghệ thông tin (VT-CNTT) hư hỏng, mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng: cáp đồng, phụ kiện mạng ngoại vi của Viễn thông Hải Phòng. Đấu giá 10h ngày 28/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra