Nhà xưởng E của Công ty TNHH Tuấn Đạt. Đấu giá theo thủ tục rút gọn lúc 14h30 ngày 02/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!