Nhà xưởng E của Công ty TNHH Tuấn Đạt. Đấu giá lần 2 theo thủ tục rút gọn lúc 10h ngày 10/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!