Lô VTTB, TSCĐ thu hồi, ứ đọng, kém mất phẩm chất, VTTB thu hồi có dính chất thải nguy hại thanh lý đợt 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Lào Cai

Cuộc đấu giá đã kết thúc!