Lô vật tư thiết bị thanh lý thông thường đợt 2 năm 2022 của Công ty Điện lực Đồng Tháp. Đấu giá 14h00 ngày 30/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!