Lô vật tư thiết bị, tài sản không có nhu cầu sử dụng bán đấu giá để thu hồi vốn năm 2022 của Công ty Thủy điện Ialy. Đấu giá 14h30 ngày 25/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!