Lô vật tư thiết bị không chứa chất thải nguy hại của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!