Lô vật tư thiết bị không chứa chất thải nguy hại Của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!