Lô Vật tư thiết bị có chứa chất thải nguy hại (mã CTNH 170304) của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!