Lô vật tư thiết bị có chứa chất thải nguy hại (CTNH) của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!