Lô vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ hư hỏng, lạc hậu, mất phẩm chất không sử dụng được của VNPT Cần Thơ. Đấu giá 14h30 ngày 27/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!