Lô tủ nguồn và tài sản khác hỏng không còn sử dụng bán thanh lý lần 1 năm 2023 của Viễn thông Bình Thuận.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!