Lô tài sản thanh lý của Viễn thông Thừa Thiên Huế. Đấu giá 10h ngày 31/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!