Lô tài sản bao gồm 220 bình accu các loại của Viễn thông Thừa Thiên Huế. Đấu giá 8h30 ngày 19/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA