Lô tài sản 82 xe ô tô đã qua sử dụng của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!