Lô số 2: Vật tư thiết bị điện phế liệu có chứa chất thải nguy hại (Mã CTNH 17 03 05) của Công ty Điện lực Tây Ninh. Đấu giá 10h00 ngày 24/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá, do không có Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định