Lô số 1: Vật tư thiết bị điện phế liệu thông thường của Công ty Điện lực Tây Ninh. Đấu giá 08h30 ngày 24/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!