Lô Phương tiện vận tải của Viễn thông Hà Tĩnh – chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Hà Tĩnh.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!