Lô phụ tùng toa xe hư hỏng trong quá trình sản xuất gồm: 106 bộ trục bánh xe, giá chuyển hướng, hộp trục, đầu đấm… với tổng khối lượng khoảng 120.987kg của Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!