Lô hàng vật tư thiết bị, công tơ, tài sản cố định bán thanh lý gồm 232 mục của Công ty Điện lực Quảng Trị.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá