Lô hàng vật tư thiết bị, công tơ, tài sản cố định bán thanh lý gồm 158 mục của Công ty Điện lực Quảng Trị.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!