(Lần 2) Lô hàng vật tư thiết bị, công tơ, tài sản cố định bán thanh lý gồm 158 mục của Công ty Điện lực Quảng Trị

Cuộc đấu giá đã kết thúc!