DỪNG CUỘC ĐẤU GIÁ: Lô hàng đồng hồ nước phế thải của Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn. Đấu giá 09h00 ngày 29/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!