(Lần 2) Lô Điều hòa không khí hỏng của VNPT Đà Nẵng.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!