Lô cáp đồng thu hồi thanh lý các loại của Viễn thông Quảng Trị

Cuộc đấu giá đã kết thúc!