Lô cáp đồng thu hồi để bán thanh lý lần 1 năm 2024 của Viễn thông Bình Thuận

Cuộc đấu giá đã kết thúc!