Lô Acquy đã qua sử dụng, hư hỏng các loại của Viễn thông Quảng Trị.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!