Lô accu hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Tiền Giang năm 2022. Đấu giá 10h00 ngày 04/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!