Tài sản cố định là ắc quy đã qua sử dụng, cũ, hỏng, không còn sử dụng được của Viễn thông Bắc Giang

Cuộc đấu giá đã kết thúc!