Tài sản cố định và công cụ dụng cụ hỏng của Viễn thông Nam Định Lô 5: Các loại tài sản, CCDC khác như cột Anten, máy móc thiết bị, dụng cụ văn phòng…

Cuộc đấu giá đã kết thúc!