Tài sản cố định và công cụ dụng cụ hỏng của Viễn thông Nam Định Lô 4: 02 Thang máy hỏng không sử dụng được (không bao gồm cửa).

Cuộc đấu giá đã kết thúc!