Lô 38 vỏ container 20 feet đã hoán cải năm 2014 và cắt nóc, hư hỏng nặng, lạc hậu kỹ thuật ĐG ngày 25/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện mở cuộc đấu giá theo quy định.