Lô 3: Xe Nissan – Mỏ bô xít Bảo Lộc của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá