Tài sản cố định và công cụ dụng cụ hỏng của Viễn thông Nam Định. Lô 3: 02 Máy biến áp hỏng không sử dụng được (mã CTNH: 17 03 04).

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá