Lô 3: Vật tư phụ tùng, Công cụ dụng cụ thu hồi hư hỏng nặng, lạc hậu kỹ thuật tại 03 Chi nhánh toa xe; đấu giá ngày 03/3/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!