LÔ 3: 41 TOA XE HÀNG THANH LÝ CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN. ĐẤU GIÁ NGÀY 28/4/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!