Lô 2_VTTB có chứa CTNH thanh lý đợt 03 năm 2023 (Mã CTNH 16 01 13; 19 02 05, 19 06 01) của Công ty Điện lực Đắk Nông.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra