VTTB, CTĐT thanh lý năm 2023 đợt 4 của Công ty Điện lực Kon Tum Lô 2: VTTB chứa CTNH và TSCĐ (mã CTNH 160113, 170303, 190601, 080204).

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!