Lô 2: VTTB chứa CTNH (mã CTNH 160107, 160113, 170303, 190601, 080204) của Công ty Điện lực Kon Tum. Đấu giá 14h45 ngày 27/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!