Lô hàng vật tư thiết bị, công tơ, tài sản cố định bán thanh lý của Công ty Điện lực Quảng Trị. Lô số 2: VTTB, TSCĐ có khả năng có CTNH (mã CTNH 160113, 190205, 170304, 170203) gồm 29 mục. Đấu giá 09h30 ngày 30/9/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA