Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng đã có quyết định thanh lý của Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Lô 2: Vật tư thiết bị không là CTNH

Cuộc đấu giá đã kết thúc!