VTTB, công tơ thu hồi + TSCĐ thanh lý đợt 3 năm 2023 của Công ty Điện lực Phú Yên. Lô 2: VTTB + TSCĐ có chứa chất thải nguy hại thanh lý đợt 3 gồm 53 mục, trong đó 47 mục VTTB và 06 mục TSCĐ.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!