Lô 2: Cột anten và công cụ dụng cụ khác của Viễn thông Hà Nam.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!